WIC (Fanm, Tibebe, ak Timoun)

WIC se yon pwogram ki ofri edikasyon sou nitrisyon ak sante, manje ki an sante, ak lòt sèvis pou fanmi Massachusetts ki kalifye.

KISA WIC Ofri?
Objektif WIC se ede kenbe fanm ansent ak bay tete ak timoun ki poko gen 5 an an sante. Pou fè sa, WIC bay:

  • Konsiltan nitrisyon pèsonalize
  • Chèk pou achte manje gratis, ki an sante
  • Konsèy pou byen manje pou amelyore sante
  • Referans pou swen medikal ak dantè, asirans sante, swen pou timoun, lojman ak asistans gaz ak lòt sèvis ki ka benefisye tout fanmi an.
  • WIC ka bay sèvis nan plizyè lang tankou angle, kreyòl ayisyen, panyòl, pòtigè ak vyetnamyen.

WIC ofri tou kou bay tete, sipò youn a youn pou bay tete, ak gwoup paran ki ba yo opòtinite pou yo pale youn ak lòt sou nitrisyon ak lòt sijè enpòtan pou jèn fanmi yo.

POU KIYÈS WIC?
WIC se pou tout kalite fanmi: marye ak paran selibatè, k ap travay oswa pa travay. Si w se yon papa, manman, granparan, paran adoptif, oswa lòt gadyen legal yon timoun ki poko gen 5 an, ou ka aplike pou WIC pou pitit ou a.
Ou ka patisipe nan WIC si ou:

  • Ap viv nan Massachusetts
  • Gen yon bezwen nitrisyonèl (anplwaye WIC ka ede w detèmine sa)
  • Èske se yon timoun ki poko gen 5 an, oswa yon fanm ansent oswa k ap bay tete
  • Gen yon revni fanmi ki egal oswa mwens pase direktiv WIC
Paran ak timoun ki gen yon founisè swen sante