Klinik Taks Gratis - Fèmen pou Sezon Taks 2023

PREPARASYON TAX GRATIS

Kòm yon manm nan la Boston Tax Help Coalition, nou ofri preparasyon taks gratis pou rezidan ak fanmi Dorchester k ap travay di. Nenpòt moun ki te travay nan ane anvan an epi ki te fè mwens pase yon sèten kantite, ka jwenn taks yo prepare epi ranpli gratis. Anjeneral klinik yo kouri soti nan mwa fevriye jiska dat limit pou ranpli taks la.

Depi dat limit pou ranpli taks la pase, klinik la fèmen. Si ou te fè taks ou ane sa a epi ou bezwen kontakte yon moun, rele 617-822-8182 epi kite yon mesaj.

Kliyan yo ka pase nan klinik taks la nan 450 Washington Street nan Dorchester lendi ak madi soti 4 pm rive 8 pm ak samdi soti 9 am jiska 1 pm.

Rele 617-822-8182 pou plis enfòmasyon.

Volontè taks ki resevwa fòmasyon anplwaye klinik la epi, anplis de prepare ak depoze deklarasyon taks yo, bay sèvis tankou konsèy sou kredi, tès depistaj benefis, ak asistans FAFSA.

Tanpri pote atik sa yo sou sit taks ou a:

 • Kat Sekirite Sosyal (oswa Taxpayer ID Number-ITIN) pou oumenm, pitit ou yo ak konjwen ou
 • Prèv Asirans Sante: Pote 1099HC oswa Kat Asirans Sante ou pou ou menm ak tout manm fanmi yo.
 • Tout fòm W-2
 • Tout fòm 1099: 1099G pou chomaj ak/oswa 1099R pou peman pansyon
 • Tout fòm 1098T pou peman ekolaj ak resi pou liv ak materyèl
 • Depans total pou gadri pou ane anvan an, ak non, adrès, Nimewo Idantifikasyon Anplwayè (EIN), oswa Nimewo Sekirite Sosyal pou founisè swen timoun ou an (yo)
 • Fòm 1098E pou enterè prè elèv yo peye
 • Total pri lwaye yo peye ane pase a (si sa aplikab)
 • Nenpòt lapòs ki soti nan IRS
 • Yon kopi deklarasyon taks ane anvan an
 • Kont labank ou ak nimewo wout pou depoze dirèkteman ranbousman ou a
 • Total taks byen imobilye peye ane pase a (si sa aplikab)
 • Prèv taks sou lavant ak frè yo peye si ou te achte yon machin apre 16 fevriye ane anvan an (si sa aplikab)
 • Tout dokiman fèmen pou premye moun k ap achte kay (si sa aplikab)

Adrès
Sant Byennèt ak Fòm
450 Washington Street, Dorchester 02124

Orè
Lendi ak madi 4 pm – 8 pm
Samdi 9 am – 1 pm

Tablo Klinik taks