Edikasyon pou granmoun

Kou Clemente nan Syans imanitè yo

An patenarya ak Fondasyon Massachusetts pou Syans Imanitè, Codman fyè pou l ofri adilt Boston Kou Clemente la. Li se yon pwogram ki fòme nan domèn debaz nan syans imanitè yo pou ankouraje kwasans pèsonèl, devlopman entelektyèl, ak angajman sivik pou granmoun nan kominote nou an. Codman te ofri li pou prèske 20 ane.

Kou Clemente nan Syans Imanitè yo ofri edikasyon siperyè pou 20 a 30 rezidan Boston pandan 10 mwa. Elèv yo etidye Istwa Atizay, Filozofi, Istwa Ameriken, Literati, ak Redaksyon ak Panse Kritik. Etidye sijè sa yo ankouraje moun yo elaji konesans kiltirèl yo, amelyore konpetans akademik yo, epi ogmante konfyans yo.

Kou Clemente a akredite pa Bard College ak kalifye elèv yo pou sis kredi kolèj apre fini pwogram nan avèk siksè.

Lè:

Lendi ak Jedi, 6:30 pm – 8:30 pm
13 septanm 2021 – me 2022

Kondisyon Kalifikasyon:

18 ane ak plis: dwe ranpli yon aplikasyon ak entèvyou admisyon

Pri:

Bousdetid konplè yo bay tout elèv yo aksepte

Pou plis enfòmasyon:

Michelle Rue, MMLPN
Direktè Edikasyon Sante, Sensibilisation ak Pwogram Kominotè

617-740-2531, michelle.rue@dorchesterhouse.org

Clemente kou