Références

Ki sa ki se yon referans?

Yon rekòmandasyon se yon lòd ki soti nan founisè swen prensipal ou pou wè yon espesyalis. Kèk plan asirans mande referans.

Kouman mwen ka jwenn yon referans?

Vizite founisè swen prensipal ou (PCP), ki pral evalye enkyetid ou epi, si sa nesesè, fè yon referans pou ou wè yon espesyalis. Nan kèk ka, si ou te wè founisè ou nan dènye ane a, ou ka pa bezwen vini pou yon randevou pou resevwa yon referans. Nan lòt ka, founisè w la ka bezwen wè w anvan w fè yon referans. Ou ka mande yon referans tou atravè MyChart, aplikasyon/portal pasyan an sekirite nou an.

Èske mwen ta dwe kontakte konpayi asirans mwen an?

Wi, tcheke avèk konpayi asirans ou a pou asire w ke vizit espesyalis la kouvri.

Epitou, tcheke avèk konpayi asirans ou a pou asire w ke Sant Sante Codman Square se sit prensipal ou a - se sèlman sit prensipal ou a ki ka bay referans.

Rele espesyalis yo te refere w la epi pran yon randevou.

Nou gen yon depatman referans espesyal ki disponib pou ede.

Depatman Referans nou an pa kapab fè yon referans pou ou, men yo ka ede w pran yon randevou ak espesyalis yo te refere w la. Rele 617-825-9660.

Pwofesyonèl medikal ak pasyan pale