Pasyan ki santre sou kay medikal

Nan Sant Sante Codman Square, nou fyè dèske nou se yon kay medikal sètifye ki santre sou pasyan (PCMH). Deziyasyon sa a vle di ke nou bay swen holistic ak konplè avèk ou, pasyan an, nan sant ekip la.

Pasyan yo gen yon ekip swen ki gen ladann founisè swen sante ou, enfimyè, edikatè, konseye, ak aksè nan pwogram kominotè yo. Dèyè sèn nan, nou gen chèchè ekspè egzamine pratik ak tandans yo wè ki apwòch tretman ak prevansyon ki pi byen.

Kisa ou ka atann nan Sant Sante Codman Square:

  • Swen ki enkli OU kòm manm ekip ou a
  • Swen ki fè ou pase yon maladi epi ki ede kenbe ou byen
  • Swen ki respekte ou, ak bezwen ou ak valè ou kòm yon moun
  • Swen ki fasil pou pwograme, ak randevou nan moman ou ka antre, ak fason fasil pou kenbe kontak ak ekip ou a.
  • Swen ki kowòdone paske ekip swen sante w ak lòt founisè travay ansanm

Plan asirans ou an ap toujou kouvri tout menm sèvis yo pou depans ou yo ap rete menm jan an.

Pasyan ki santre sou kay medikal