Kesyon yo mande anpil

Rele Sant Apèl la (617) 825-9660 epi di resepsyonis la ou ta renmen mande yon referans bay yon espesyalis. Kite yon nimewo pou w ka kontakte w pandan tout jounen an. Fè yo konnen ki kalite rekòmandasyon w ap mande. Asire w ke w te wè founisè w la nan ane ki sot pase a oswa konprann ke yon randevou ka nesesè pou founisè a fè yon evalyasyon anvan yo kòmanse rekòmandasyon an.

Wi. Ou ka rele Sant Apèl la nan (617) 822-8271 epi mande pou pran yon randevou ak Sèvis Asirans.

Nou bay yon Uber pou pasyan ki bezwen ale nan sèvis espesyalite nan BMC. Gade Biwo Enfòmasyon nou an pou fè aranjman pou yon woulib.

Yo pibliye deklarasyon pasyan yo chak semèn pou nenpòt nouvo responsablite pasyan yo te idantifye nan semèn anvan an. Pou kont ki gen soldes mwens pase $25.00, lòt deklarasyon yo bay chak senk semèn. Pou kont ki gen yon balans $25.00 oswa plis, si pasyan an poko peye balans lan nan moman pwochen deklarasyon an dwe, yo refere kont lan bay ajans rapèl nou an, ki answit kòmanse yon seri lèt ak apèl ki raple yo ke balans yo se. anreta. Yo pa voye okenn deklarasyon adisyonèl.

Gen kesyon sou bòdwo ou a? Rele (617) 822-8257.

Founisè w la ka voye yon preskripsyon elektwonik bay la famasi ki sitiye nan etaj la nan Sant Sante a. Ou ka pran preskripsyon w anvan w kite Sant Sante a. Ou ka jwenn preskripsyon w lan rele nan yon famasi deyò tou depi w pote nimewo telefòn nan avèk ou.

Tcheke ak konpayi asirans ou a pou wè si preskripsyon ou yo kouvri pa politik ou. Si yo se, ou ka gen restriksyon nan sèten famasi epi ou ka bezwen fè yon kopeman.

Nou gen tou yon liy telefòn pou renouvle preskripsyon ou ka rele pou renouvèlman medikaman: (617) 822-8371.

Vizite wèbsayt nou nan Paj Asirans Sante pou wè yon lis konplè tout Founisè Asirans Sante nou aksepte yo.

Sant Sante Codman Square se yon etablisman endepandan ki jere pa yon Konsèy Direktè kominotè. Sa pèmèt kominote nou an pran desizyon konsènan sèvis nou ofri yo.

Orè operasyon nou yo ka varye ant depatman, men lè estanda nou yo kapab jwenn yo isit la ak nan pati anba a nan ekran ou a.