Pwofesyonèl medikal k ap pale ak yon pasyan

Vin yon pasyan

 • Rele Sant Sèvis Pasyan nou an nan 617-825-9660 ant 8 am ak 7 pm Lendi – Vandredi pou pale ak youn nan reprezantan nou yo sou fason pou w vin yon pasyan ak pwograme premye randevou w.
 • Nou aksepte tout kalite asirans sante. Bezwen asirans? Reprezantan enskripsyon asirans nou yo ka ede w jwenn pi bon asirans sante pou ou menm ak fanmi w.
 • Pa bliye tcheke sa ou ta dwe pote nan premye randevou ou.
 • Chwazi yon Doktè/Founisè Swen Prensipal (PCP) se yon etap enpòtan nan vin yon pati nan fanmi Codman Square Health Center. Anplwaye Sant Sèvis Pasyan nou an ka ede w konnen ki founisè ki gen plis disponiblite.

Tanpri pran tan pou revize doktè ki parèt nan nou an Anyè Founisè. Kèlkeswa moun ou chwazi, nou vle ou santi w alèz pou w poze kesyon epi pase tan ak doktè w.

Poukisa ou ta dwe yon pasyan nan Codman Square Health Center?

 • Ou jwenn swen pèsonèl eksepsyonèl nan men yon ekip swen espesyalize.
 • Sèvis pratik nou yo gen ladan yon lis konplè sèvis swen prensipal, espesyalite ak prevantif.
 • Nou gen yon anplwaye ki pale plizyè lang, ki gen divès kalite kiltirèl, anpil ladan yo ap viv nan kominote a.
 • Etablisman nou an se dènye modèl ak sou plas Radyoloji, Flebotomi, ak Famasi sèvis yo.
 • Nou ofri sèvis entegre, ki vle di ke pandan randevou swen prensipal ou yo ou ka pale tou ak yon nitrisyonis, yon espesyalis sante konpòtman, ak lòt moun.
 • Nou se yon òganizasyon ki konsantre sou katye a — Konsèy Administrasyon nou an gen ladan lidè lokal yo ak rezidan yo, e tout travay nou ap chèche pou fè Dorchester pi bon kominote iben nan Amerik la.

Sant Sante Codman Square pran angajman pou:

 • Ofri frè rabè pou pasyan ki kalifye yo.
 • Pa refize sèvis ki baze sou yon moun:
  • Ras
  • Koulè
  • Sèks
  • Laj
  • Orijin nasyonal
  • Enfimite
  • Relijyon
  • Oryantasyon seksyèl

Premye fwa ou vizite nou nan Codman ou bezwen:

 • Konnen nenpòt kondisyon sante ou genyen kounye a oswa ou te genyen nan tan lontan
 • Konnen nenpòt gwo pwoblèm sante fanmi ou (paran, frè ak sè, granparan) genyen kounye a oswa te genyen nan tan lontan.
 • Pote kat asirans sante w si w genyen youn (w ap bezwen kat sa a nan chak vizit)
 • Pote yon lis nenpòt medikaman w ap pran (oswa pote medikaman yo tèt yo)

Pandan premye vizit ou a, nou pral:

 • Ede w ranpli fòm ki nesesè yo
 • Ede w chwazi yon founisè swen prensipal
 • Eksplike kijan pou pran randevou epi jwenn aksè nan tout sèvis Sant Sante a
 • Pran nenpòt randevou ou bezwen ak founisè ak/oswa ak sèvis asirans

Nan fen vizit ou a, ou ta dwe konnen:

 • Repons pou tout kesyon ou yo; si se pa sa, pwograme yon vizit swivi, oswa tcheke avèk enskripsyon an pou detèmine ki moun ki ka pi byen reponn kesyon ou yo
 • Ki plan tretman ou ye (sa vle di, medikaman, referans, lòt sèvis, vizit swivi)
 • Ki medikaman ou pral pran, ki jan yo pran yo, efè segondè posib ak poukisa w ap pran yo
 • Dat ak lè nenpòt tès laboratwa oswa randevou swivi

Si w pa janm kapab ale nan yon randevou pwograme:

 • TANPRI RELE 24 èdtan davans si ou pa ka kenbe randevou w te fikse a
 • Anilasyon w la pral pèmèt nou ofri randevou sa a bay yon lòt pasyan malad
 • Epitou, tanpri kenbe dosye ou yo ajou; di nou sou chanjman nan adrès ou oswa nimewo telefòn ou

Antre nan 22,000+ moun ki soti nan zòn Greater Dorchester ki vin nan Codman pou swen sante yo. Nou akeyi nouvo pasyan nan fanmi Codman.

Rele Sant Sèvis Pasyan nou an 617-825-9660 oswa jis ranpli fòm ki anba a.

"*"endike jaden obligatwa yo

TANPRI PA ENKLI ENFÒMASYON SANTE PÈSONÈL OSWA KONFIDANSYÈL OSWA FINANSYÈ. * Egzije
Jaden sa a se pou rezon validation epi yo ta dwe kite chanje.