Swen ijan

Depatman Swen Ijan nou an la pou rankontre manm kominote yo lè yo bezwen tretman menm jou pou maladi oswa kondisyon ki pa menase lavi, men ki bezwen atansyon. Ou ka kontakte biwo founisè swen prensipal ou a nan 617-825-9660 pou mande yon apèl.

Anba a gen kèk egzanp sou lè pou vizite swen prensipal, swen ijan, oswa depatman ijans. Natirèlman, chak ka diferan e sa yo se jis egzanp. Si w santi lavi w an danje, rele 911 epi ale nan yon depatman ijans lopital imedyatman.

Swen PrensipalSwen ijanSal Ijans Lopital
Tèks fizik
Maladi ak blesi
Tès laboratwa
X-reyon
Vizit woutin
Swen medikal prevantif
Atak Opresyon
Grip
Tous/bronchit
Vomisman/dyare
Antors / tansyon
Ti blesi
Ka zo kase senp
Tèt fè mal/migrèn
Nosebleeds
Minè boule
Ti blesi
Blesi minè
Reyaksyon alèjik grav
Gwo doulè nan pwatrin
Gwo doulè nan vant
Pèt konsyans
Chòk
Difikilte pou respire grav
Gwo boule
Gwo blesi
Gwo blesi

Si w bezwen sèvis ijans ki depase sa yo ofri nan Sant Sante Codman Square, Boston Medical Center se afilye lopital prensipal Sant Sante a epi li ofri swen ijans ak chòk eksepsyonèl 24/7.

Orè Swen Ijan Codman:

Lendi - Vandredi: 8 am - 8:30 pm
Samdi: KOUMAN POU - NAN pm
Dimanch: Fèmen

Enfimyè Swen Ijan ak yon pasyan ki mete yon atèl