Sèvis Telesante: Kenbe w an sante nenpòt kote

Nou kontan ofri metòd konfòtab ak efikas pou w resevwa tretman medikal nan men founisè w la pandan w ap kenbe done w yo an sekirite. Founisè w la ka revize dosye medikal ou, diskite sou sentòm ou yo, revize istwa sante w, ak lòt bezwen. Li ka preskri medikaman si li nesesè, epi rekòmande pou swivi.

Si pasyan yo oswa founisè yo dekouvri nenpòt bezwen ki ta benefisye de yon randevou an pèsòn, nou ka fè aranjman pou sa tou.

Pasyan ak founisè yo te jwenn randevou telefòn trè efikas.

Vizit Videyo: Pratik, Efektif, ak Chwa Ou

Vizit Videyo

Codman Square Health Center kontan pou l ofri pasyan yo opsyon vizit videyo. Si w ta pito rankontre founisè w an pèsòn, w ap akeyi w fè sa. Kenbe nan tèt ou ke pou vizit videyo:

 • Ou pa bezwen pran tan vwayaj pou ale nan randevou medikal ou.
 • Ou ka santi w pi alèz lè w nan konfò lakay ou olye pou w nan yon chanm egzamen.
 • Ou p ap oblije ekspoze a mikwòb potansyèl nan pwosesis vwayaj la oswa pandan vizit ou nan sant sante a.

Pou w jwenn plis avantaj nan vizit videyo w la, asire w ke w prepare.

Ki jan yo rantre nan yon vizit vityèl

Ki jan yo rantre nan vizit videyo

Kijan pou w prepare w pou vizit vityèl ou (videyo) ak founisè w la

 • Ou pral resevwa yon rapèl randevou atravè tèks nan lespas 48 èdtan apre randevou ou te pwograme a ak enstriksyon sou kòman yo rantre nan vizit videyo ou.
 • Nan moman randevou w la, w ap resevwa yon mesaj tèks ki gen yon lyen. Klike sou lyen an. Si yo mande w, pèmèt aksè nan kamera ak mikwofòn aparèy ou an. Apre sa, w ap jwenn tèt ou nan yon konferans videyo ak founisè w la.
 • Ou pa bezwen telechaje nenpòt aplikasyon oswa lojisyèl pou vizit vityèl ou.
 • Fè nan yon espas trankil, prive ak smartphone ou nan moman randevou ou a. Si w pa gen yon smartphone, founisè w la ap rele w pou yon randevou nan telefòn.
 • Si sa posib, sèvi ak kas ekoutè pou pi bon kalite son.
 • Pa fè aktivite ki distrè pandan vizit ou a. Sa gen ladann kondwi!
 • Retire atik background ki distrè yo soti nan espas ou, tankou televizyon oswa mizik, bèt kay oswa lòt moun.
 • Asire w ou se nan yon kote ak bon sèvis epi ou konekte ak entènèt oswa done selilè.
 • Mete medikaman ou yo toupre.
 • Si w itilize yon aparèy siveyans lakay tankou yon machin tansyon oswa glikomèt, pare pou pataje nimewo/lekti ou yo ak founisè w la.
 • Si w gen difikilte pou w konekte, pa enkyete w, founisè w la ap fè rele w pa telefòn olye.