Sante manman ak timoun

Pwogram Sante Manman ak Timoun Codman ap ede manman ansent ak tibebe nan Dorchester depi plizyè jenerasyon. Objektif nou se asire ke manman, tibebe, ak fanmi yo an sante ak kè kontan epi yo konekte ak sèvis yo bezwen yo. Nou gen doktè milti-kiltirèl ak plizyè lang, enfimyè fanmsaj, enfimyè pratikan, ak lòt founisè nan depatman Sante Matènèl ak Timoun nou an.

Nou konnen ke gen anpil faktè ki kontribye nan yon gwosès an sante ak yon ti bebe an sante, pi lwen pase sa ki pase nan biwo medikal la. Nou ofri nitrisyon entegre ak swen sante konpòtmantal pou ede w gen gwosès ak timoun ki pi an sante ou ka genyen.

Nou gen tou vizit gwoup prenatal ak byen timoun kote fanm yo ka aprann nan men founisè yo ansanm ak kamarad yo, fè zanmi, pataje lit ak defi, epi jwi sipò nan yon kominote. Nou ofri Santre Gwosès gwoup yo, ki etid yo montre bay tibebe ak manman an sante, pèmèt manman ansent pase plis tan ak founisè medikal, epi ofri sipò ak amitye pandan yon moman enpòtan nan lavi yon fanm ak yon ti bebe.

Pasyan matènèl nan Codman ka akouche nan Boston Medical Center oswa Brigham and Women's Hospital. Yon fwa ou akouche, doktè pedyatri oswa fanmi nou yo ka pran swen tibebe w la.

Nou gen tou responsab dosye ki ka ede w jwenn resous pandan w ap fè tranzisyon an, kit se premye tibebe w la oswa ou pa. Nou espere w ap fè nou konfyans ak swen ou ak swen fanmi w ap grandi. Mande yon randevou oswa rele Sant Sèvis Pasyan nou an nan 617-825-9660 pou aprann plis sou pwogram swen nou ofri fanm yo.

Doktè ap pale ak yon manman ak pitit li