Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
nonm souri header

Sèvis VIH, STI, ak Hep-C

Sant Sante Codman Square ofri anpil tretman ak sèvis jesyon ka pou moun k ap viv ak VIH. Nou ofri yon anviwònman ouvè ak afime, epi toujou akeyi nouvo pasyan yo. Nou fyè dèske nou se yon espas ki an sekirite pou LGBTQ+, konpetans kiltirèl, plizyè lang.

Codman tou hôtes la X-klinik, ki se yon sèvis ki fè tès rapid ak fasil epi ki bay tretman pou enfeksyon seksyèlman transmisib.

Ou ka rele dirèkteman pou w pale ak youn nan responsab dosye VIH nou yo nan (617) 822-8339, (617) 822-8205, oswa (617) 822-8155.

Resous Tretman

 • Nou gen plizyè doktè, enfimyè, ak administratè ka yo ki gen eksperyans travay ak moun k ap viv ak VIH.
 • Anplwaye nou yo divès, e anpil moun pale panyòl oswa kreyòl ayisyen.
 • Nou plas famasi estok anpil medikaman pou moun k ap viv ak VIH, sa vle di ou ka pran medikaman ou pandan nenpòt vizit nan sant sante a epi sove tèt ou yon vwayaj.
icon tretman

Ka Jesyon

Nou ofri tout pasyan k ap viv ak sèvis jesyon ka VIH.

Manadjè ka nou yo jwenn pi bon opsyon tretman pou chak pasyan ede yo rete an sante. Manadjè ka yo sipòte pasyan ki gen:

 • transpòtasyon
 • Lojman
 • Itilite
 • Resous manje
 • Pledwaye
 • Orè randevou, voye rapèl, kowòdone swen
ka mgmt icon

Prevansyon

Anplis tretman VIH, nou gen sèvis pou ede prevni VIH.

 • Kapòt gratis
 • Menm jou-a Preparasyon pou preskripsyon. Preparasyon pou se yon grenn yon fwa pa jou ki redwi anpil risk pou yo enfekte ak VIH. Pasyan ki ta renmen yon preskripsyon PrEP ka jwenn yon randevou menm jou a yo rele.

  Kontak
  PrEP Navigator
  637 Washington Street
  Dorchester, MA 02124
  Telefòn: (617) 822-8350

icon prevansyon

4th Tès Jenerasyon VIH

 • Pa gen pri pou ou!
 • Rezilta tès nan menm jou a, jeneralman disponib nan 2 èdtan apre tès la
Tès icon

Sante konpòtman entegre

 • Codman a Konpòtman Sante depatman travay kole kole ak administratè ka VIH pou ede pasyan yo trete chanjman nan sante yo, ki gen ladan sante mantal yo.
 • Founisè Sante Konpòtman Codman yo ka ede tou ak pasyan ki gen depresyon oswa enkyetid oswa pou fè fas ak evènman negatif timoun yo (ACE) ak lòt chòk.
 • Founisè yo ka ede pasyan yo nan terapi konpòtman dyalektik (DBT), EMDR, atensyon, ak lòt teknik.
Panse icon

Gwoup Sipò pou

Gwoup LGBT IG

Gwoup sipò LGBTQ+:

Laj 14-19

APRANN PLIS ⇒

Trans Youth IG

Gwoup Sipò Trans & ki pa binè

Laj 12-17

APRANN PLIS ⇒

Trans YA IG

Gwoup Sipò Trans & ki pa binè

Laj 18-29

APRANN PLIS ⇒

Trans Parents IG

Gwoup Sipò pou Paran Transpò ak moun ki pa binè

APRANN PLIS ⇒

SUIV NOU SOU MEDYA SOSYAL

Founisè Jesyon VIH nou yo

Kesyon moun poze souvan

Rele Sant Apèl la (617) 825-9660 epi di resepsyonis la ou ta renmen mande yon referans bay yon espesyalis. Kite yon nimewo pou w ka kontakte w pandan tout jounen an. Fè yo konnen ki kalite rekòmandasyon w ap mande. Asire w ke w te wè founisè w la nan ane ki sot pase a oswa konprann ke yon randevou ka nesesè pou founisè a fè yon evalyasyon anvan yo kòmanse rekòmandasyon an.

Wi. Ou ka rele Sant Apèl la nan (617) 822-8271 epi mande pou pran yon randevou ak Sèvis Asirans.

Nou bay yon Uber pou pasyan ki bezwen ale nan sèvis espesyalite nan BMC. Gade Biwo Enfòmasyon nou an pou fè aranjman pou yon woulib.

Vin yon pasyan

Nan Sant Sante Codman Square, ou jwenn swen pèsonèl eksepsyonèl nan men yon ekip swen espesyalize ki pale plizyè lang. Resous pratik nou yo gen ladan yon lis konplè sèvis swen prensipal, espesyalite ak prevantif. Rele Sant Sèvis Pasyan nou an nan 617-825-9660.

Vin yon pasyan

Jwenn yon founisè