Medsin Familyal

Medsin Familyal nan Codman bay moun ak fanmi swen swen epi li enkli tout laj, sèks, kondisyon medikal, ak pati nan kò a. Founisè Medsin Fanmi yo sèvi ak konesans yo sou pasyan an, fanmi an, ak kominote a pou trete maladi, anpeche maladi, epi ankouraje sante an jeneral. Founisè yo trete tibebe, timoun piti, timoun ki gen laj lekòl, adolesan, jèn adilt, fanm ansent, granmoun, ak granmoun aje. Nan ti bout tan, yo pran swen tout fanmi ou, yon sèl moun nan yon moman.

Depi Codman te nan menm kote a pou plis pase 40 ane, nou gen kèk fanmi ki te pasyan Medsin Fanmi pou twa jenerasyon. Ou lib pou browse founisè Medsin familyal nou yo, ki gen ladan doktè medikal, asistan doktè, enfimyè pratikan, ak doktè rezidan - anpil nan yo pale plizyè lang.

Mande yon randevou ak youn nan founisè Medsin Fanmi nou yo epi wè si pratik nou an bon pou ou menm ak fanmi ou.

Orè:

Lendi - Jedi: 8:30 am – 12 pm ak 1 pm – 8:30 pm
Vandredi: 1 pm - 5 pm
samdi: KOUMAN POU - NAN pm
Dimanch: Fèmen

Èske pitit ou a te pran vaksen kont grip la?

Pran Pitit Ou Yon Vaksen Grip

Lekòl Boston yo ap pare pou reprann klas an pèsòn. Asire w ou pare! Codman gen randevou ki disponib pou paran ki vle mennen pitit yo pou pran vaksen kont grip la. Rele (617) 822-8271 oswa klike anba a pou pran yon randevou.