Konpòtman Sante

Codman ofri sèvis sante konpòtmantal ki entegre nan swen prensipal pou ankouraje sante ak byennèt jeneral. Ekip sante konpòtmantal la gen ladan klinisyen, patnè fanmi, responsab ka, yon defansè vyolans domestik, yon sikyat, ak lòt moun.

Manm sante konpòtmantal, swen prensipal, ak lòt ekip espesyalite travay ansanm pou ofri aksè nan moman an, evalyasyon ak entèvansyon, sèvis terapi kout tèm ak tradisyonèl yo, ak referans nan pi wo nivo swen ak sèvis kominotè. Nou bay sèvis pou moun tout laj epi nou resevwa fòmasyon nan plizyè metòd terapetik.

Sikyat ak enfimyè pratikan ki sètifye nan Konsèy Administrasyon an ofri evalyasyon dyagnostik, jesyon medikaman, ak konsiltasyon ki entegre ak Swen Prensipal. Nou ofri tou sèvis tele-sikyatri, ansanm ak sèvis pou sante mantal, itilizasyon sibstans, kondisyon sante kwonik, ak tranzisyon lavi.

Ou ka jwenn yon lis konplè nan ekip Sante Konpòtman an, epi mande yon randevou jodi a.

Orè

Lendi ak Jedi: KOUMAN POU - NAN pm
Madi, Mèkredi, Vandredi: 9 am — 4:30 pm
Samdi: Fèmen
Dimanch: Fèmen

Doktè ak pasyan ap pale nan yon konsiltasyon sante konpòtmantal