tès piblisite grafik pou tès kominotè ak mobil covid-19

Tès COVID-19 te deplase nan Sant Sante Codman Square.

Tès COVID-19 nan Codman

Apati 1ye avril 2022, tès COVID-19 pral fèt nan Sant Sante nan depatman Swen Ijan.

  • Rele 617-822-8271 pou pwograme yon tès COVID-19
  • Mache-ins kapab dwe aksepte sou yon baz premye vini, premye sèvi, si espas pèmèt, Lendi – Vandredi, 9 am – midi ak 1 pm jiska 4:30 pm.

Yo ka distribye tès antijèn rapid COVID-19 lakay yo pandan tout pwovizyon yo fini. Limit la se jiska de pou chak kay.

Sant Sante Codman Square pral fè tès COVID-19 pou nenpòt manm kominote a ki vle fè tès la, kèlkeswa sentòm oswa kontak ak lòt moun.

Tan aktyèl pou rezilta COVID-19 yo se jiska 2 jou.

Pou pran yon randevou pou yon tès, rele 617-822-8271.