Antre nan plezi Codman a ak gratis
Klinik vaksen pou vakans fevriye

Pwofite anpil nan vakans lekòl fevriye pitit ou yo lè w desann nan Sant Sante Codman Square. Nou pral pran plezi aktivite timoun yo, manje midi, ak plis ankò – epi ou ka jwenn timoun yo tout kenbe sou vaksen yo.

Nou pral òganize klinik la tout semèn pandan vakans lekòl la – 21 – 25 fevriye (Lendi-Vandredi) soti 8:30 am jiska 4 pm. Anplwaye klinik yo ka asire pitit ou a ajou sou TOUT vaksen li yo, epi li pare pou gen yon sezon an sekirite ak an sante!

Aktivite yo enkli:

  • Jwe youn nan anpil nou yo jwèt sirk
  • Aprann DJ soti nan yon pwofesyonèl (Madi, Mèkredi ak Vandredi 12 pm - 4 pm)
  • Kreye pwòp ou penti – enstriksyon yon pent lokal yo (Lendi ak Jedi 12 pm – 3 pm)
  • Pran lakay ou a liv koloran ak kreyon koulè
  • Kamyon manje (Chak jou 12-3 pm. Premye vini, premye sèvi. Pandan ke pwovizyon dènye.)
  • Kontinye fèt la apre ou fin ale ak ou kat kado (Sèlman moun k ap resevwa vaksen COVID-19)*

*pandan pwovizyon yo dire

Pran vaksen pou: COVID-19 (premye dòz, dezyèm dòz, oswa rapèl), grip, TDAP, MMR, Varisèl, Menenjit, Polyo, Epatit, HPV, ak plis ankò.

Rele 617-822-8271 pou pran yon randevou oswa klike anba a pou mande yon randevou sou Entènèt.