Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Kondisyon pou vaksen kont COVID-19

Tout nouvo anplwaye yo dwe pwodui dokiman ki montre yo te resevwa swa vaksen konplè COVID-19 la oswa premye dòz seri a anvan premye jou travay la. Prèv randevou pou 2nd dòz la pral nesesè. Vaksinasyon konplè dwe ranpli nan 30 jou apre anboche.

Anplwayè Opòtinite

Tout kandida final yo pral oblije sibi yon chèk kriminèl ak referans.

Sant Sante Codman Square se yon Anplwayè Opòtinite Egal. Desizyon travay yo baze sou merit, san yo pa konsidere ras, koulè, relijyon, idantite sèks, preferans oswa oryantasyon seksyèl, sitiyasyon matrimonyal, kwayans, orijin nasyonal, andikap, estati veteran oswa laj. 

Benefis Anplwaye

Sant Sante Codman Square bay yon pake benefis konplè ki pwoteje sante, ankouraje sekirite finansye, epi ki bay yon balans travay/lavi ki an sante. Gen kèk nan opsyon avantaj nou yo enkli:

  • Asirans medikal/dantè
  • Konje peye (vakans, vakans, pèsonèl, malad)
  • Asirans lavi
  • Kout tèm ak Long tèm Asirans Enfimite
  • Kont Depans fleksib (Swen Sante ak Swen Depandan)
  • Plan Vizyon
  • 403 (b) Plan Epay pou retrèt
  • Pwogram Asistans Anplwaye (AK AP)
  • Avantaj Siplemantè: Rabè nan biznis lokal yo, tankou Dorchester YMCA, Healthworks Community Fitness, Canobie Lake Park, Sam's Club, ak plis ankò.