logo

 

Byenveni

Sant Sante Codman Square se yon sant kominotè, pou swen sante pasyan ki deyò, li bay divès kalite sèvis nan mitan Dorchester. N ap bay kominote a swen sante gran kalite e ki abòdab depi plis pase 30 an. Nou ofri sèvis ki konplè, gen ladan yo swen sante de baz, swen ijans, swen dan, swen je, sante konpòtman, sante finansyè, pwogram kondisyònman fizik/byennèt ak pwogram lajenès. Ekip 280 manb nou an ki gen ladan l doktè klinisyen ekspè ki pale plizyè lang oswa ki konnen plizyè kilti, ekip medikal nou an ak anplwaye yo abite pou pifò nan nan katye ki ozalantou Codman Square yo.

Sant Sante nou an ouvri sèt jou pa semèn pou sèvis Swen Ijans san randevou; soti Lendi pou rive Vandredi, 8:30am pou 9:00pm, Samdi 9:00am pou 3:00pm ak Dimanch 9:00am pou 1:00pm.

Se va yon plezi pou nou pou nou reponn nenpòt kesyon ou kapab genyen konsènan pwogram ak sèvis nou  yo oswa pou nou ede w planifye yon randevou.  Tanpri, rele Sant Apèl nou an nan (617)822-8271 Lendi-Vandredi soti 8:30am pou rive 5:00pm epi youn nan ajan nou yo pral asire l ke l konekte w avèk yon moun ki pale Kreyòl Ayisyen.

Lis konplè sèvis nou yo gen ladan li:
Swen sante de Baz: Medsin Familyal, Medsin Entèn, Pedyatri, ak Sante Manman ak Timoun.
Swen Ijan
Swen Dan
Swen Je
Sante Konpòtman
Famasi
Laboratwa Konplè, Radyografi, Ekografi, ak Mamografi
Sèvis Espesyalize: Kadyoloji, OB/JIN (Obstetrik/Jinekoloji), Medsin Espò, Sispann Fimen
Jesyon Ka: Dyabèt, VIH, Opresyon, Prenatal, Abi Sibstans
Klinik Sante Lekòl
Byennèt Finansye: Preparasyon Taks, Konsèy Kredi
Sèvis an rapò avèk Manje: Nitrisyon, Bank Manje, WIC (Fanm, Ti Bebe ak Timoun)
Edikasyon Granmoun (adilt)
Sèvis Lajenès

 

Return to Homepage in English